Privacyverklaring

(English version below)

Privacyverklaring

Ann-Sophie D’hollander, Quote 35 9290 Berlare met ondernemingsnummer: 0729620835 (hierna “Ann-Sophie” D’hollander, ”wij”, “ons” genoemd), is houder van de gegevens die ze verzamelt via deze website https://annsophiedhollander.be en https://annsophiedhollander.com (hierna de Site genoemd).

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site.

Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze Site kan u gevraagd worden om gegevens in te vullen om te kunnen inschrijven op bepaalde diensten, bepaalde diensten of producten aan te kopen of om bijkomende informatie te ontvangen. Op de formulieren op onze Site dient u persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres). 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en informatie over onze producten en diensten te voldoen.

Als u besluit om u te abonneren op onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens ook gebruiken om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om uw vragen over ons bedrijf, onze aanbiedingen, producten en diensten te beantwoorden en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wanneer wij uw gegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij zullen uw gegevens die wij via deze Site hebben verkregen in geen geval overdragen aan derden.

Uw rechten 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Veiligheid 

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Cookies 

Bij een bezoek aan de Site worden er enkele anonieme bezoekersstatistieken ingezameld. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie. Wanneer u de Site bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar asd@annsophiedhollander.com

Privacy Policy

Ann-Sophie D’hollander, Quote 35 9290 Berlare with company number: 0729620835 (hereinafter referred to as “Ann-Sophie” D’hollander, “we”, “us”), is holder of the data she collects through this website https://annsophiedhollander.be and https://annsophiedhollander.com (hereinafter referred to as the Site).

Your privacy and the protection of your personal data are important to us. To provide you with all the necessary information regarding how we collect, store and use your data, we provide you with this explanation of our online practices and the choices you can make each time you make your data available through this Site.

Collection of personal data

On this Site, you may be asked to enter data in order to subscribe to certain services, purchase certain services or products, or receive additional information. Forms on our Site require you to provide personal contact details (these details may include, for example, name, company, address, phone number, mobile phone number, and email address). 

Use of data

We use your data to fulfil your order and to satisfy information about our products and services.

If you decide to subscribe to our newsletter, we will also use your data to send you this newsletter. We will also use your contact data to answer your questions about our company, our offers, products and services and generally to communicate with you. Where we collect and process your data based on your consent, you always have the right to withdraw this consent at any time.

Under no circumstances will we transfer your data obtained through this Site to third parties.

Rights

You have a legal right to access your personal data and can have it corrected if it is inaccurate or incomplete, have it deleted or have its processing restricted.

Security

We make every effort and have provided appropriate technical and other measures to protect and safeguard your personal data from unauthorised access and to ensure the correct use of your data.

Cookies

When visiting the Site, some anonymous visitor statistics are collected. These data are: IP address, probable seat of consultation, hour and day of consultation. When you visit the Site, you agree to this data collection for statistical purposes as described above.

Contact details

If you have any questions about this privacy policy, the way we collect and use your personal data, please feel free to send your question to asd@annsophiedhollander.com