Algemene Voorwaarden/Terms & Conditions

(English version below)

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Ann-Sophie D’hollander
Quote 35, 9290 Berlare BE
E-mailadres: asd@annsophiedhollander.com
Ondernemingsnummer: 0729620835

Artikel 2: Toepasselijkheid & voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3: Aanbod

Om een goede beoordeling mogelijk te maken, probeert Ann-Sophie D’hollander de productomschrijvingen en afbeeldingen, zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ann-Sophie D’hollander niet.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ann-Sophie D’hollander kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Wanneer de Consument specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materiaal, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Consument om vooraf contact op te nemen via email (asd@annsophiedhollander.com)

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Ann-Sophie D’hollander kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De Consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

De Consument dient Ann-Sophie D’hollander hiervan altijd via email (asd@annsophiedhollander.com) op de hoogte te brengen. Na ontvangst van een retourbevestiging, moeten de artikelen binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden terug gezonden, in onbeschadigde en ongeopende toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

In het geval van omruilen of retourneren, betaalt Ann-Sophie D’hollander enkel de aankoopprijs van de artikelen terug, niet de verzendkosten, tenzij het een artikel betreft dat verkeerdelijk werd geleverd door Ann-Sophie D’hollander. Na ontvangst van de retourneerde bestelling, zal het aankoopbedrag binnen een termijn van 30 kalenderdagen terug betaald worden.

Artikel 5: De prijs

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. Alle prijzen zijn per stuk en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden duidelijk apart weergegeven bij het afronden van de bestelling.

Artikel 6: Betaling

Betaling dient volledig vooraf te gebeuren. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

Artikel 7: Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel. Nadien vervalt elk recht op vergoeding of vervanging.

De Consument is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien één of meer van de geleverde producten niet voldoen aan de afgegeven garantie, dient de Consument, Ann-Sophie D’hollander op de hoogte te stellen via email (asd@annsophiedhollander.com), met vermelding dat hij aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek. Na retourzending en beoordeling van de garantie aanspraak, wordt het artikel door Ann-Sophie D’hollander vervangen of vergoed.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8: Levering & Uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 2 à 10 werkdagen. De vermelde leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is niet bindend. Ann-Sophie D’hollander kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de levertermijn, beschadiging of vermissing van producten tijdens de verzending. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt de Consument persoonlijk op de hoogte gebracht van de stockbreuk via email.

Leveringen gebeuren via brievenbuspost of pakketpost op het door de Consument aangegeven adres bij de bestelling.

Correctheid van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een bestelling om deze reden niet aankomt, is Ann-Sophie D’hollander niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Onze website, illustraties, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.


Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11: klantenregeling & geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via asd@annsophiedhollander.com. We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Article 1: identity of the seller

Ann-Sophie D’hollander
Quote 35, 9290 Berlare BE
Email: asd@annsophiedhollander.com
Company number: 0729620835

Article 2: Applicability & conditions

Our general terms and conditions apply to any offer from us as a Web merchant to you as a Consumer (any natural person who acquires or uses products or services marketed).

Placing an order on the website constitutes as acceptance of our general terms and conditions.

Article 3: Offer

To enable a proper evaluation, Ann-Sophie D’hollander tries to display the product descriptions and images, as accurately and completely as possible. Nevertheless, it is possible that the information offered is incomplete or is not up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind Ann-Sophie D’hollander.

Images of products are a true representation of the products on offer. Ann-Sophie D’hollander cannot guarantee that the colours displayed correspond exactly to the real colours of the products. If the Consumer has specific questions about e.g. dimensions, material, colour, availability, delivery period or delivery method, we request the Consumer to contact us in advance via email (asd@annsophiedhollander.com).

The offer is always valid while stocks last and may be modified or withdrawn at any time. Ann-Sophie D’hollander cannot be held liable for the unavailability of a product. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this shall be expressly stated in the offer.

Article 4: Right of withdrawal

The Consumer has the right to abandon his purchase for 14 calendar days from the first day following the delivery, without giving any reason and without paying a penalty.

The Consumer must always inform Ann-Sophie D’hollander of this via email (asd@annsophiedhollander.com). After receiving a return confirmation, the items must be returned within a period of 10 calendar days, in undamaged and unopened condition and sufficiently stamped. Unreported or insufficiently stamped returns will not be credited.

In the event of an exchange or return, Ann-Sophie D’hollander will only refund the purchase price of the items, not the shipping costs, unless it concerns an item that was incorrectly delivered by Ann-Sophie D’hollander. Upon receipt of the returned order, the purchase price will be refunded within a period of 30 calendar days.

Article 5: Price

Small business subject to tax exemption. VAT not applicable. All prices are per piece unless stated otherwise and do not include shipping costs. Shipping costs are clearly displayed separately when completing the order.

Article 6: Payment

Payment must be made in full in advance. We can only accept payment via the payment modules on our website. 

Article 7: Conformity and warranty

We guarantee that our goods conform to your order and meet the normal expectations you may have of them, taking into account the specifications of the product. This guarantee is valid for 4 weeks after delivery of the article. After that, any right to compensation or replacement expires.

The Consumer is always obliged to carefully check the products immediately upon receipt. If one or more of the delivered products do not comply with the issued guarantee, the Consumer, must notify Ann-Sophie D’hollander via email (asd@annsophiedhollander.com), stating that he is making a guarantee claim and describing the defect. After return and assessment of the warranty claim, the article will be replaced or reimbursed by Ann-Sophie D’hollander.

The warranty never applies to defects arising from accidents, neglect, use of the item contrary to purpose for which it was designed, modifications or alterations to the item, heavy-handed use, poor maintenance, or any other abnormal or incorrect use.

Article 8: Delivery

All goods and services are delivered to the address indicated by you when you place your order. If an item is in stock, it will be offered to your delivery address in 2 to 10 working days. The stated delivery time is an indication only and is not binding. Ann-Sophie D’hollander cannot be held responsible for exceeding the delivery time, damage or loss of products during shipment. When an article is not in webshop stock, the Consumer will be personally informed of the stock break via email.

Deliveries are made via letter post or parcel post to the address indicated by the Consumer when placing the order.

Correctness of address details is the customer’s responsibility. If an order does not arrive for this reason, Ann-Sophie D’hollander is not obliged to send a new order free of charge.

Article 9: Force majeure

In case of force majeure, we are not obliged to fulfil our obligations. In that case, we may either suspend our obligations for the duration of the force majeure or dissolve the agreement definitively.

Force majeure is any circumstance beyond our will and control that prevents the performance of our obligations in whole or in part. By this we mean, inter alia, strikes, fire, operational failures, energy failures, failures in a (telecommunication) network or connection or communication systems used and/or the unavailability of our website at any time, non-delivery or non-timely delivery of suppliers or other third parties engaged, …

Article 10: Intellectual property

Our website, illustrations, logos, texts, photos, names and in general all our communications are protected by intellectual property rights.

You are prohibited from using and/or modifying the intellectual property rights described in this article.  For example, you may not copy or reproduce drawings, photos, texts, logos colour combination, etc … without our prior and written consent.

Article 11: customer regulation & disputes

Of course, we always hope that all our customers are 100% satisfied. If you do have any complaints about our services, please contact us at asd@annsophiedhollander.com. We will do everything we can to deal with your complaint as quickly as possible.

All agreements we conclude with our customers, regardless of their place of residence, are governed exclusively by Belgian law and, in the event of disputes, only the competent Belgian courts have jurisdiction. If for reasons of international law a different law is applicable, the interpretation of these general terms and conditions will primarily refer to Book VI of the Belgian Economic Law Code.

In addition, for disputes of a cross-border nature, you can use the European Union’s Online Dispute Resolution platform at this link: http://ec.europa.eu/odr.